Program

POMEMBNA IZHODIŠČA IN STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE PREVALJE

 

 1. ZDRAVSTVO
   
 • Čim hitrejšo izvedbo razpisa za ureditev koncesije za zobozdravnika. Trenutno smo brez enega.
 • Podaljšan delovni čas lekarne na Prevaljah (vsaj en dan v tednu odprta do 19:00).
 • Občanom omogočiti višji nivo zdravstvene oskrbe, dodatni družinski zdravnik.
 • Ureditev dostopnosti zdravstvenih storitev v ZP Prevalje (zobozdravnik – tudi javna zobozdravstvena ambulanta, dostopna vsem občanom, pediater … ).
 • Spodbujati društva in posameznike za dejavnosti, povezane z gibanjem, zdravim načinom življenja …
 • Pomoč pri zagotovitvi čim hitrejšega dostopa do fizioterapevtskih storitev.
 • Urediti nove prostore ZP Prevalje – kjer bo skupno vse: ZP, ambulante, fizioterapija, lekarna, center za duševno zdravje, center oz. del centra za krepitev zdravja, pridobitev satelitskega urgentnega centra.
 • S pomočjo strokovnih institucij zagotavljati socialno in strokovno pomoč ogroženim družinam.
 • Ureditev mreže AED (avtomatski defibrilatorji) na težko dostopnih območjih.
 • Spodbujanje delovanja prvih posredovalcev, ki so pred prihodom reševalnega vozila ključni, kadar je ogroženo zdravje ljudi.
   
 1. INOVATIVNO PODJETNIŠTVO IN GOSPODARSTVO
   
 • Subvencije za mlade podjetnike (novoustanovljena podjetja).
 • Dokončanje izgradnje industrijske cone pri žagi Na Fari z izgradnjo podjetniškega inkubatorja za proizvodna podjetja.
 • Občina, prijazna do obrtnikov, zasebnega sektorja in vseh ostalih (nižje pristojbine, hitrejši in enostavnejši postopki brez dodatnih administrativnih ovir …).
 • Zagotavljanje komunalno opremljenih parcel po ugodnih cenah in znižanje komunalnega prispevka za graditelje.
 • Gradnja pod nivojem terena (podkletitev) z obračunom nižjega komunalnega prispevka.
 • Sprememba namembnosti zemljišč – ureditev poslovne cone na območju Štoparja (območje med glavno cesto in reko Mežo).
 • Ureditev poslovne cone na mejnem prehodu Holmec – podjetniški inkubator.
 • Spodbujanje razvoja podjetništva in samozaposlovanja s finančno pomočjo in sofinanciranjem najemnih prostorov.
   
 1. TURIZEM
   
 • Spodbujanje razvoja kolesarskega turizma.
 • Ureditev in označitev pohodnih in kolesarskih poti.
 • Povezovanje različnih turističnih ponudnikov v občini.
 • Ureditev turističnega območja Poljane in organizacija prostočasnih aktivnosti.
 • Spodbujanje čebelarskega turizma.
 • Ohranjanje kulturne dediščine ter promocija naših kulturnih in naravnih znamenitosti.
 • Oživitev tržnice na Prevaljah in spodbujanje prodaje lokalno pridelane hrane.
 • Izdaja publikacije, ki bi povzela celotno turistično ponudbo kraja (znamenitosti, gostinska ponudba, športna ponudba …).
 • Izgradnja glamping hišk na Poljani.
 • Ustanovitev Olepševalnega društva Prevalje.
 • Z aktivnim sodelovanjem in finančno podporo lokalnih društev, ki delujejo na področju turizma, bomo poskrbeli za izvedbo številnih prireditev.
 • Osvežitev ponudbe Jesenskih srečanj – večjo priložnost je treba dati lokalnim gostincem/ponudnikom.
 • Zagotovili bomo nov prostor za dogodke in rekreacijo z večnamenskim Parkom Jezero, plezalnim centrom in sodobno prenovljeno promenado Na Fari.
   
 1. KMETIJSTVO
   
 • Finančna podpora pri naravnih nesrečah (suša, pozeba, toča).
 • Boljša in redna skrb za ceste, ki vodijo do kmetij.
 • Nadaljevanje asfaltiranja cest ob kmetijah na celotnem območju občine.
 • Pomoč in spodbude kmetijam pri promociji lokalno pridelane hrane.
 • Zasaditev medovitih rastlin.
 • Vzdrževanje in nega gozdov.
 • Zagotavljanje dodatnih sredstev za ustrezno infrastrukturo, v skladu z direktivami EU, ki je potrebna za razvoj podeželja.
 • Redno preverjanje količine izpustov in preverjanje kakovosti zraka.
 • Razpis za kmete in za mlade kmete, mlade prevzemnike kmetij – naložbe v mehanizacijo, za zagon in razvoj dopolnilne dejavnosti, za podporo pri prenosu kmetije.
 • Razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.
 • Ustanovitev lokalne trgovine, kjer bodo zbrani izdelki lokalnih kmetij in ponudnikov na voljo občanom in turistom na enem dostopnem mestu.
 • Podpora lokalnim kmetom in ponudnikom pri uveljavljanju ponudb v javnih zavodih – na voljo večja količina lokalno pridelane hrane v javne zavode, v smislu kot podpora s strani občine javnim zavodom za nabavo lokalno pridelanih izdelkov.
 • Podpora kmetijam v OMD (območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost) – ohranjanje zelenih površin, obdelovanje strmin, čiščenje zaraščenih območij ...
 • Vključevanje lokalnih ponudnikov v pogostitve na občinskih dogodkih.
 • Spodbujanje in podpora mladim, ki se odločijo za izobraževanje v kmetijski smeri (štipendija ali manjša finančna spodbuda).
 • Promocija in dvig ozaveščenosti pomena kmetijstva v občini, povečanje strpnosti do kmeta in spoštovanje tuje lastnine – kmetijskih površin, pridelkov ...
 • Spodbujanje ekološkega kmetovanja.
 • Zaščita ravninskih rodovitnih kmetijskih površin.
   
 1. OKOLJE
   
 • Zagotovitev večjega števila otokov za ločeno zbiranje odpadkov.
 • Podpora za obnovljive vire energije.
 • Subvencioniranje malih čistilnih naprav izven urbanih območij.
 • Reden odvoz odpadkov, sploh v poletnem času mešane komunalne in biološke odpadke bolj pogosto kot na 14 dni, kosovni odvoz odpadkov vsaj vsak letni čas enkrat.
 • Dogovor občine in komunale za redno skrb za urejenost Prevalj in vseh krajevnih skupnosti.
 • Ohranjanje in skrb za vodne izvire, gozdove, čist zrak.
 • Projekti na temo zelenega prehoda.
 • Prevalje morajo postati zelene (ob gradnji ceste so ogromno dreves podrli, sploh pred Družbenim domom), zasaditev sadnega drevja na območju parka Jezero, tudi stare sorte jablan, posaditve drevja še na ostalih območjih (Na Fari, Pod Gonjami, območje ob Meži).
 • Sofinancirati gospodinjstva pri menjavi kurilnih medijev, sofinanciranje izgradnje sončnih elektrarn na hišah in drugih stavbah, vključno na poslovnih zgradbah.
 • Več sredstev za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.
 • Center ponovne uporabe.
 • Pomoč pri menjavi azbestnih kritin in njihovem odvozu.
 • Povečanje nadzora nad ekološkimi otoki in črnimi odlagališči.
 • Priprava strategije za občino brez odpadkov: Občina Prevalje – občina Zero Waste!
 • Novogradnja vodovoda: Rožejevo naselje, Brinjeva gora, Leše in Šentanel.
 • Letno čiščenje strug potokov, struge Meže in njenih pritokov.
   
 1. DOMAČE ŽIVALI
   
 • Pristopili bomo k izgradnji zavetišča za živali.
 • Postavitev več košev z vrečkami za pasje iztrebke in košev za odpadke.
 • Ureditev pasjega parka in igrišča ter postavitev pitnika.
 • Postavitev pitnika za pse v centru mesta (v Spominskem parku).
 • Boni za brezplačno kastracijo in sterilizacijo mačk.
 • Pasje stranišče na prostem.
 • Projekt »Petarde niso kul« – ozaveščanje mladih o neuporabi pirotehničnih izdelkov.
   
 1. INVESTICIJE
   
 • Izgradnja vrstnih hišk, ki bi se oddajale izključno mladim družinam z otroki.
 • Asfaltirati čim več km makadamskih cest v občini Prevalje.
 • Izgradnja optičnega omrežja v centru Prevalj.
 • Asfaltiranje cest in ureditev varnih šolskih poti na Holmcu.
 • Izgradnja centralne čistilne naprave in čistilnih naprav na Poljani in Šentanelu.
 • Izgradnja tehnološkega centra za mlade.
 • Več prehodov za pešce izven centra Prevalj.
 • Talna osvetlitev prehodov za pešce na glavni cesti skozi Prevalje.
 • Zagotovitev zazidljivih stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo (komunalna ureditev).
 • Nadaljevanje s preplastitvijo cest, komunalno urediti tudi območja, ki so malenkost izven centra.
 • Obnova komunalne infrastrukture, ureditev oz. popolna sanacija podvoza proti naselju Rožej – Hvali (Stražišče).
 • Ureditev vaškega jedra na Šentanelu.
 • Odkup in obnova Brusnikove bajte – kulturnozgodovinski spomenik (ena izmed najstarejših zgradb s črno kuhinjo v naši občini).
 • Celovita rešitev vodooskrbe Šentanela.
 • Asfaltiranje odsekov makadamskih cest: Godčeva raven–Gornikova kapela–Pečar; Pečnikova brunarica–Pečnik–Močnik–Šentanel; Leše–Mežica; Godčeva raven–Strojna.
 • Dokončanje kolesarske poti do Holmca do Mežice z mostom čez Mežo.
 • Ureditev javne razsvetljave in prehodov za pešce.
 • Celovita energetska sanacija osrednjega prizorišča Družbenega doma (ogrevanje, prezračevanje).
   
 1. NAŠI NAJMLAJŠI
   
 • Brezplačni organizirani prevozi šoloobveznih otrok na nevarnih poteh.
 • Dograditev prostorov pri podružnični osnovni šoli Holmec.
 • Redno vzdrževanje otroških igrišč, namestitev varnih igral ter izgradnja dodatnih zunanjih igrišč in igral v naseljih in v vseh krajevnih skupnostih (Malinjek, Dolga Brda).
 • Delavnice za otroke in mladostnike v času šolskih počitnic za kakovostno preživljanje prostega časa (športne aktivnosti v času počitnic, obenem pa varstvo otrok – sodelovanje z vrtcem).
 • Povečati igrišče na Lešah.
 • Urediti igrišče z grbinami (kolopark oz. pumptrack), npr. poleg šole, v parku Jezero …
 • Uvedba lutkovno-glasbenega abonmaja za predšolske in šolske otroke.
 • Nadaljevanje in nadgradnja družinskega festivala Pravljična vas Leše.
 • Povečanje prostorskih kapacitet Vrtca Krojaček Hlaček. (Trije oddelki.)
 • Varne šolske poti in postajališča.
 • Enakovredne izobraževalne možnosti podeželskih otrok (prenova podružničnih šol: Holmec – dograditev, Leše – streha).
   
 1. MLADI
   
 • Ustanovitev zavoda (za mlade, kulturo, šport, turizem), kjer bi bili na enem mestu združeni prostori mladinskih organizacij/društev za izvajanje srečanj, shranjevanje arhiva, večgeneracijski center, prostori za mlade podjetnike (souporaba pisarn) ...
 • Razpis za mladinske organizacije/društva za namen izvajanja projektov.
 • Razpisi za mlade na različnih področjih (kultura, podjetništvo, prostovoljstvo …).
 • Vzpostavitev sistema štipendiranja nadarjenih mladih.
 • Organizacija kariernih sejmov.
 • Sofinanciranje stroškov diplomskih in magistrskih nalog.
 • Priprava strategije za mlade (nujna za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina).
 • Gradnja neprofitnih stanovanj za mlade družine.
 • Zagotovitev večnamenskega prostora za mlade.
 • Podjetniške in tehnološke delavnice že v osnovni šoli.
 • Spodbujanje prostovoljstva med mladimi.
 • Obuditev Rock parade in ostalih koncertnih dogodkov za mlade.
 • Pomoč pri izvedbi KKŠ Festa na Poljani.
 • Ustanovitev komisije za mladinska vprašanja.
 • Spodbuditi mlade pri vodenju mladinskih organizacij – pri pripravi in podpori letnih programov organizacij/društev.

 

 1. OBČANI S POSEBNIMI POTREBAMI
   
 • Nadgradnja in nadaljevanje vsebin v projektu Invalidom prijazna občina.
 • Izgradnja dvigala v OŠ Franja Goloba Prevalje.
 • Povezovanje, pomoč in medgeneracijska srečanja.
 • Taktilne oznake za slepe in slabovidne na pločnikih.
 • Še naprej stremeti k ureditvi pločnikov in prehodov s poglobljenimi robniki, v sodelovanju s CUDV organizirati npr. tabor občanov s posebnimi potrebami, organizirati razne krožke in delavnice.
 • Pomoč pri zaposlovanju brezposelnih invalidov.
 • Vključitev v športne dejavnosti.
 • Obeležitev svetovnega dneva invalidov s prireditvijo.
 • Organizacija prevozov za invalidne osebe na vozičkih.
 • Priprava pomembnih dokumentov v lahko berljivi obliki – lahkem branju.

 

 1. TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
   
 • Ustanovitev medgeneracijskega centra in vzpostavitev enot na Lešah, Holmcu in Šentanelu.
 • Znižanje urne postavke in povišanje subvencij za nego in oskrbo na domu.
 • Pomoč starejšim, organiziranje različnih oblik srečanj, uvedba pomoči Starejši starejšim.
 • Izgradnja novih varovanih stanovanj.
 • Privabiti in za medgeneracijsko sodelovanje navdušiti več prostovoljcev.
 • Organizacija prehrane in prostovoljne pomoči na domu.
 • E-opismenjevanje za starejše.
 • Fitnesi na prostem v vseh krajevnih skupnostih.
 • Ureditev dodatnih prevozov za starejše občane – medkrajevno.
 • Povečati kapacitete za domsko oskrbo starejših občanov.
 • Medgeneracijska prostovoljska pomoč.
 • Jezikovni in računalniški tečaji za odrasle/starejše.

 

 1. ŠPORT
   
 • Povišanje sredstev za aktivno delovanje športnih društev.
 • Dokončanje plezalnega centra in skupaj s strokovnjaki in alpinisti začrtati pot delovanja centra.
 • Spodbujanje izkoriščanja lokalnih naravnih poti in prostorov za raznolike športne aktivnosti.
 • Organizacija množičnega teka na Prevaljah – K24 Prevalje.
 • Dokončanje in nakup opreme za igrišče pri šoli na Šentanelu, posodobitev igrišč na Holmcu in Lešah.
 • Obnovitev markacij kolesarskih in pohodniških poti na področju celotne občine.
 • Ureditev in vzdrževanje športnega parka Ugasle peči.
 • Menjava energetsko potrošnih žarnic na reflektorjih (stadion) z varčnimi.
 • Izgradnja koloparka (pumptrack).
 • Povečanje promocije za vključitev v športno-rekreativne aktivnosti za vse občanke in občane, s poudarkom na zdravem načinu življenja.
 • Izgradnja novih igrišč pri šoli, postavitev igral za otroke v Perzonalih.
 • Izgradnja trim steze in kolesarskega poligona za mlade.
 • Urediti ustrezne kolesarske poti (krožne poti) in jih označiti.

 

 1. KULTURA
   
 • Bolj pestra ponudba dogodkov v decembrskem času.
 • Gledališki/glasbeni/otroški abonma.
 • Povečati občinska sredstva za društvene dejavnost.
 • Svež koncept Jesenskih srečanj.
 • Povečanje sredstev za delo v ljubiteljski kulturi.
 • Postavitev muzejske zbirke zgodovine Prevalj.
 • Organizacija različnih prireditev za ohranjanje naziva Branju prijazna občina.
 • Likovne in literarne kolonije za mlade.
 • Likovnim in literarnim ustvarjalcem, ki ustvarjajo na področju občine Prevalje, pomagati z natisom in odkupi del.
 • Izgradnja blagovne znamke »Prevalje, mesto bralne značke«.
 • Prijavljanje na razpise za pridobitev evropskih sredstev.
 • S tradicionalnimi in sodobnimi kanali obveščanja občane ves čas informirati o aktualnem dogajanju in dogodkih v občini in širše.
   
 1. NASELJA
   
 • Odstranjevanje arhitektonskih ovir – v skladu s programom Invalidom prijazna občina.
 • Uvedba uličnega sistema.
 • Znotraj cele občine bomo dodatno poskrbeli za povečanje števila usmerjevalnih tabel.
 • Ureditev in vsebinski razvoj obstoječih zelenih, parkovnih površin.
 • Posvetili se bomo celostni podobi posameznih naselij.
 • Skrb za zadovoljstvo in dvig kakovosti življenja občank in občanov.
   
 1. SPLOŠNO
   
 • Ureditev žarnega pokopa (na pokopališču Na Fari).
 • Ureditev prostora za vrtičke.
 • Ustanovitev skupne medobčinske pisarne za prijavo na EU in državne razpise.