Otroci

 • Organizirani prevozi šoloobveznih otrok na nevarnih poteh.
 • Redno vzdrževanje otroških igrišč, namestitev varnih igral ter izgradnja dodatnih zunanjih igrišč in igral v naseljih.
 • Delavnice za otroke v času šolskih počitnic za kvalitetno preživljanje prostega časa.
 • Uvedba lutkovno-glasbenega abonmaja za predšolske in šolske otroke.
 • Nadaljevanje in nadgradnja družinskega festivala Pravljična vas Leše.

Mladi

 • Gradnja neprofitnih stanovanj za mlade družine.
 • Ustanovitev Društva mladih Prevaljčanov.
 • Zagotovitev večnamenskega prostora za mlade.
 • Ustanovitev podjetniškega inkubatorja.
 • Podjetniške in tehnološke delavnice.
 • Spodbujanje prostovoljstva
 • Obuditev Rock parade, Adijo …

Občani s posebnimi potrebami

 • Nadgradnja in nadaljevanje vsebin v projektu Invalidom prijazna občina.
 • Izgradnja dvigala v OŠ Franja Goloba Prevalje.
 • Učna pomoč invalidom v času šolanja.
 • Vključitev v športne dejavnosti.
 • Prilagoditev spletne strani občine za slepe in slabovidne.
 • Obeležitev svetovnega dneva invalidov s prireditvijo.
 • Organizacija prevozov za invalidne osebe na vozičkih.
 • Povezovanje, pomoč in medgeneracijska srečanja.
 • Celovita socialna integracija invalidov in drugih oseb s težavami v telesnem in duševnem razvoju.

Gospodarstvo

 • Subvencije za mlade podjetnike.
 • Dokončanje izgradnje industrijske cone pri žagi na Fari.
 • Prizadevanje, da bo občina prijazna do obrtnikov, privatnega sektorja in vseh ostalih (nižje pristojbine, hitrejši in enostavnejši postopki brez birokracijskih ovir …).
 • Zagotavljanje  komunalnih opremljenih parcel po ugodnih cenah in znižanje komunalnega prispevka za graditelje.
 • Spodbujati gradnjo pod nivojem terena ( podkletitev) z obračunom nižjega komunalnega prispevka. 
 • Sprememba namembnosti zemljišč – ureditev poslovne cone na območju Štoparja (območje med glavno cesto in reko Mežo).
 • Ureditev poslovne cone na mejnem prehodu HOLMEC.
 • Spodbujanje razvoja podjetništva in samozaposlovanja s finančno pomočjo, sofinanciranje najemnih prostorov.

Starejši

 • Ustanovitev medgeneracijskega centra in vzpostavitev enot na Lešah, Holmcu in Šentanelu.
 • Znižanje urne postavke in povišanje subvencij za nego in oskrbo na domu.
 • Pomoč starejšim, organiziranje različnih oblik srečanj, uvedba pomoči Starejši starejšim.
 • Izgradnja novih varovanih stanovanj.
 • Privabiti in za medgeneracijsko sodelovanje navdušiti več prostovoljcev.
 • Organizacija prehrane in prostovoljne pomoči na domu.

Šport

 • Povišanje sredstev za delo ljubiteljskih športnih društev.
 • Ureditev sprehajalne in kolesarske poti ob reki Meži – Meža kot priložnost.
 • Izkoristiti čudovito naravo za raznolike športne aktivnosti.
 • Organizacija množičnega teka na Prevaljah.
 • Dokončanje in oprema igrišča pri šoli na Šentanelu, posodobitev igrišč na Holmcu in Lešah.
 • Izgradnja plezalne dvorane s spremljajočimi prostori za različne športne dejavnosti.
 • Obnovitev markacij kolesarskih poti na področju celotne občine.
 • Ureditev in vzdrževanje športnega parka Ugasle peči.
 • Organizacija turnirjev – mali nogomet, košarka, odbojka na mivki, igre brez meja, skate tekmovanja.
 • Organizacija badmintona na Prevaljah in zaris črt v telovadnici.

Kultura

 • Bolj pestra ponudba dogodkov v decembrskem času.
 • Svež koncept Jesenskih srečanj.
 • Povečanje sredstev za delo v ljubiteljski kulturi.
 • Postavitev muzejske zbirke zgodovine Prevalj.
 • Organizacija različnih prireditev za ohranjanje naziva Branju prijazna občina.
 • Likovne in literarne kolonije za mlade.
 • Likovnim in literarnim ustvarjalcem, ki ustvarjajo na področju občine Prevalje, pomagati z natisom in odkupi del.

Zdravstvo

 • Zagotoviti stalnega pediatra na Prevaljah.
 • Postavitev posodobljene spletne strani Zdravstvenega doma z aktualnim delovnim časom, spremembami, odsotnostmi in s posebno telefonsko številko za nujne primere in za naročanje.
 • Podaljšan delovni čas lekarne na Prevaljah (vsaj en dan v tednu odprta do 19:00).
 • Občanom omogočiti še višji nivo zdravstvene oskrbe.

Okolje

 • Več otokov za ločeno zbiranje odpadkov.
 • Postavitev več košev z vrečkami za pasje iztrebke in košev za odpadke.
 • Podpora za obnovljive vire energije.
 • Subvencioniranje malih čistilnih naprav izven urbanih območij.
 • Reden odvoz odpadkov, sploh v poletnem času mokre in bio odpadke bolj pogosto kot na 14 dni, kosovni odvoz odpadkov vsaj vsak letni čas enkrat.
 • Dogovor občine in komunale za redno skrb za urejenost Prevalj in vseh krajevnih skupnosti.
 • Ohranjanje in skrb za vodne izvire, gozdove, čist zrak.

Investicije

 • Omejevalci hitrosti pri krožišču Stare sledi – Leše.
 • Asfaltirati čim več km makadamskih cest v občini Prevalje.
 • Izgradnja  centralne čistilne naprave in čistilnih naprav na Poljani in Šentanelu.
 • Izgradnja tehnološkega centra za mlade.
 • Več prehodov za pešce izven centra Prevalj.
 • Talna osvetlitev prehodov za pešce na glavni cesti skozi Prevalje.

Turizem

 • Spodbujanje razvoja kolesarskega turizma.
 • Ponovna obuditev ceste mošta.
 • Povezovanje različnih turističnih ponudnikov v občini.
 • Ureditev in označitev pohodnih in kolesarskih poti.
 • Ureditev turističnega območja Poljana in organizacija prostočasnih aktivnosti.
 • Spodbujanje čebelarskega turizma.
 • Ohranjanje kulturne dediščine.
 • Oživitev tržnice Prevalje.

Kmetijstvo

 • Pomoč kmetom ob primeru naravnih nesreč.
 • Boljša in redna skrb za ceste, ki vodijo do kmetij.
 • Nadaljevanje asfaltiranja cest ob kmetijah na celotnem območju občine.
 • Oglaševanje kmetij za lokalno oskrbo z možnostjo dostave na dom.
 • Zasaditev medovitih rastlin.
 • Vzdrževanje in nega gozdov.